Wat is BIZ?

De afkorting BIZ staat voor Bedrijven Investeringzone. Met behulp van een BIZ kunnen alle ondernemers, pandgebruikers en pandeigenaren op een bedrijventerrein een groot collectief vormen en gezamenlijk de kwaliteit van de buitenruimte op een hoger niveau brengen en behouden. Bij de BIZ staat het algemene belang voor de buitenruimte voorop en is opgesteld om aan de behoeften van alle ondernemers te voldoen. De BIZ is een aanvulling van activiteiten bovenop de activiteiten die de Gemeente verplicht is om te verrichten.

Wat is het doel van een BIZ?

- De kwaliteit van de buitenruimte op een bedrijventerrein tot een gewenst niveau te brengen en de kwaliteit op dit niveau te behouden.
- Alle ondernemers op het bedrijventerrein een (verplichte) bijdrage te laten leveren om de kwaliteit van de buitenruimte op een gewenst niveau te houden, de zogenoemde Freeriders worden hierdoor uitgesloten.
- (momentele) Niet-betalende ondernemers kunnen niet meer (mee) profiteren van veranderingen in de buitenruimte die door andere ondernemers gefinancierd worden.
- Een groter collectief te vormen waardoor er hogere voordelen gerealiseerd kunnen worden en er meerdere grote projecten gerealiseerd kunnen worden. (bv. collectieve inkoop van o.a. beveiliging, graffitiverwijdering en parkeerproblematiek)
- M.b.v. een 5-jaren plan zoveel mogelijk collectieve projecten te realiseren die de kwaliteit van de buitenruimte ten goede komen.
- De Service Level Agreements in kaart te brengen wat betreft de verplichtingen van de Gemeente als het gaat om het onderhouden van de buitenruimte.

Wat doet de BIZ?

De BIZ zorgt er in een 5-jarenplan voor dat de kwaliteit van de buitenruimte wordt gehandhaafd. Bij de BIZ is het mogelijk om aanvullende acties uit te voeren die de kwaliteit van de buitenruimte ten goede komen. Hierbij valt te denken aan het handhaven van schoon, heel en veilig. Oplossen van problemen in de openbare ruimte zoals veiligheid, mobiliteit en parkeerproblematiek. De acties die m.b.v. uitgevoerd worden, zullen bepaald worden door de ondernemers van het gebied. Per actie krijgt de ondernemer de kans om aan te geven of hij voor of tegen is.

Wat is een BIZ-zone?

In een gebied kan een zone worden vastgesteld. De bedrijven die binnen deze zone vallen behoren tot de zogenoemde BIZ-zone. De bedrijven binnen deze zone betalen allemaal mee om veranderingen plaats te laten vinden in de buitenruimte die de kwaliteit ten goede komen

Wat kost de BIZ?

De BIZ gaat samen met een zogenoemde BIZ-bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de WOZ-waarde van een bedrijf. Er is gekozen voor deze bepaling omdat de Gemeentes ervan overtuigd zijn dat een bedrijf met meer WOZ-waarde meer profijt heeft bij een kwalitatief betere buitenruimte.

Wat is voldoende draagvlak om een BIZ actief temaken?

Minimaal 50% van alle bijdrageplichtigen die binnen de BIZ-zone vallen moeten reageren op het draagvlak onderzoek(bent u voor of tegen).Daarnaast moet 2/3e van de stemmende bijdrageplichtigen voor stemmen. Deze 2/3ondernemers moeten minimaal 50% van de WOZ-waarde van de totaal aantal stemmersvertegenwoordigen.Pas als dit draagvlak is behaald is het mogelijk om de BIZ-regeling op een bedrijventerrein in te voeren.

Eigen stichting

Om een BIZ-regeling in te voeren is het ook verplicht om een speciale BIZ stichting op terichten. Het huidige Parkmanagement zal dan opgenomen worden in deze stichting

Hoe kan iedereen verplicht worden om mee te betalen?

Iedereen kan verplicht worden om een bijdrage te leveren aan de BIZ omdat de BIZ-bijdragegeheven wordt als een belasting. Dit verklaart ook waarom de BIZ-bijdrage afhankelijk is vande WOZ-waarde van een bedrijf.

Wie beheert de pot?

Het geld dat door de belastingdienst geheven wordt, wordt doorgestort naar de rekening van de stichting die hier speciaal voor wordt opgericht. Deze stichting beheert het geld. Destichting zal bestaan uit ondernemers van het bedrijventerrein en een parkmanagementteam.

Welke acties zullen er in de BIZ uitgevoerd worden?

Per terrein door middel van een BIZ-plan vast te stellen. Enkele voorbeelden kunnen zijn:
- Collectieve beveiliging
- Mobiliteitsmanagement
- Collectieve graffiti verwijdering
- Onderhouden bewegwijzering
- Extra schoonmaakonderhoud
- Collectieve/centrale inkoop
- PR activiteiten

Wat zijn de voordelen van de BIZ?


- Een groot collectief levert hogere voordelen en grotere winsten op.
- Freeriders worden uitgesloten
- Na de herstructurering blijft het terrein netjes, en verslonst het niet opnieuw
- De BIZ maakt het mogelijk om de Gemeente aan te spreken opverantwoordelijkheden
- Imago van het bedrijventerrein verbeterd wat de bedrijvigheid ten goedekomt
- Het bedrijventerrein blijft netjes
- Er is een duidelijk aanspreekpunt voor problemen
- Ondernemers hebben zelf invloed op de besteding van het belastinggeld.